પરિક્ષાની સંભવિત તારીખો:

સેમેસ્ટર – ૫ તારીખ -૦૪/૧૦/૨૦૨૩ , સેમેસ્ટર – ૩ -તારીખ – ૨૫/૧૦/૨૦૨૩ , સેમેસ્ટર – ૧ – રિપીટર – તારીખ – ૨૫/૧૦/૨૦૨૩ અને પી. જી. ઓલ – સેમેસ્ટર -૩ / ૧ તારીખ – ૦૧/૧૨/૨૦૨૩ થી શરૂ થવાની સંભવિત તારીખો છે.